Projekty - ukončenéZVOLEN – development nehnuteľností

Typ projektu - Development nehnuteľností 

Prostredníctvom 100% dcérskej  firmy WIZ, s.r.o. nadobudla spoločnosť nehnuteľný majetok vo Zvolene. Projektová spoločnosť WIZ bola neskôr v roku 2015 v rámci konsolidácie skupiny zlúčená s materskou WISDOM Investments.
Objekt bývalého SOU železničiarskeho Sokolská ulica – sídlisko Zlatý Potok vo Zvolene pozostáva z dvoch vzájomne prepojených hlavných celkov:
- Internát
- Škola

K budovám prislúchajú pozemky o celkovej výmere cca 4300 m²,  vo forme spevnených plôch a čiastočne trávnatých porastov. Objekt má napojenie na všetky inžinierske siete. V blízkom okolí sa nachádza sídlisko a občianska vybavenosť s obchodmi, školskými a predškolskými zariadeniami, a tiež zdravotnými službami.

Projektovým zámerom je s podporou mesta Zvolen postupná revitalizácia oboch objektov na bytové domy v dvoch etapách, nakoľko sa jedná o relatívne jednoduchú rekonštrukciu bez zásahov do statiky objektu, len zmenou dispozičného riešenia. Momentálne je pripravená regionálnou projekčnou kanceláriou STAVIT projektová dokumentácia na stavebné povolenie objektu Internát, po získaní právoplatného stavebného povolenia začne prestavba objektu.

Po ukončení  etapy bude nasledovať rovnakým postupom revitalizácia a prestavba objektu školy, čím vznikne ucelený obytný blok nadväzujúci na okolitú zástavbu.

Investícia – 1 mil. €

Stav projektu – proces získania stavebného povolenia