Projekty - v realizáciiPÍNIOVÁ ALEJ

Typ projektu - Development nehnuteľností 

Spoločnosť KELIA, s.r.o. je jediným a výlučným vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v tesnej  blízkosti okresného mesta Malacky, v katastrálnom území Plavecký Štvrtok. Jedná sa v slovenských podmienkach o jedinečnú lokalitu v tesnom susedstve golfového, 18 jamkového ihriska. Spoločnosť vznikla špeciálne za účelom developmentu pozemkov o celkovej výmere 84 tis. m² v lokalite, ktorá je podľa aktuálneho územného plánu určená na rekreačné účely – výstavbu rekreačných domov a tiež rekreačných zariadení.

WISDOM Investment uzatvoril so spoločnosťou KELIA ako investorom projektu dohodu, ktorá bola následne pretransformovaná do zmluvného vzťahu mandátneho typu, na základe ktorej naša spoločnosť realizuje prostredníctvom svojho projektového tímu komplexný development územia vo vlastníctve nášho klienta. Development územia zahŕňal prioritne vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorá obsahuje všetky kroky potrebné k príprave pozemkov na výstavbu rekreačných domov. Táto štúdia po schválení zo strany zástupcov investora slúži ako podklad k realizácii a kontrole vývoja projektu.

V rokoch 2011 - 2012 sa podarilo získať všetky potrebné povolenia na výstavbu inžinierskych sietí – územné rozhodnutie a stavebné povolenie, pričom samotná výstavba bola rozdelená z dôvodu eliminácie rizík na 3 etapy.

Investícia – 1 mil. €

Stav projektu:
1 etapa – zrealizované, vypredané, ukončené, predaj 32 pozemkov
2 etapa – zrealizované, predané na 90%, predaj 45 pozemkov

3 etapa – prípravné práce na výstavbu a predaj, 14 pozemkov