"Dlhodobo rastúca úspešná investičná spoločnosť so zameraním na development nehnuteľností, výstavbu a financovanie investičných projektov"

GDPR

ZÁSADY/PRAVIDLÁ OCHRANY A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB VRÁTANE POUČENIA

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Účel spracúvania osobných údajov je plnenie predmetu zmluvy a na predzmluvné vzťahy pri predaji nehnuteľností.

POUČENIE O DOBROVOĽNOSTI POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje poskytuje dotknutá osoba na vyššie vymedzený účel spoločnosti WISDOM Investments, a.s. a jej dcérskym spoločnostiam dobrovoľne a spoločnosti ich na tento účel spracúvavajú v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda bez potreby požadovať osobitné udelenie súhlasu dotknutou osobou. V prípadoch vyžadovaných príslušným právnym predpisom (najmä v prípadoch priameho makretingu a zasielanie newsletterov v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov), prevádzkovateľ bude pred spracúvaním OÚ žiadať osobitné udelenie súhlasu a tento súhlas bude udelený dotknutou osobou buď fyzicky na hmotnom nosiči alebo elektronicky zvolením možností „udeľujem“ alebo „súhlasím“ pri textácii znenia súhlasu spolu s poučením dotknutej osoby o jej právach s udelením tohto súhlasu spojených na dobu 10 rokov. Pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený súhlas,  revádzkovateľ si vyžiada nový súhlas na ďalšie spracovanie údajov.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY:

Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na nižšie uvedený kontaktný email od spoločnosti WISDOM Investments, a.s. ako prevádzkovateľa vyžadovať najmä:
 potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov Prevádzkovateľa, účelu spracúvania Osobných údajov, zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie,
 informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie,
 zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u  revádzkovateľa namietať voči:
 spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Spoločnosť WISDOM Investments, a.s. a jej dcérske spoločnosti uchovávajú osobné údaje týkajúce sa zmluvného partnera v Databáze záujemcov o kúpu nehnuteľnosti v aktuálnych projektoch po dobu jedného (1) roka odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby (to neplatí v prípade osobitne udeleného súhlasu so spracúvaním OÚ, ak v ňom bola dohodnutá dĺžka doby udelenia súhlasu dlhšia ako je uvedená v tomto odseku, resp. v týchto podmienkach). Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti WISDOM Investments, a.s. a jej dcérskych spoločností, ako prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby spoločnosť WISDOM Investments, a.s. a jej dcérske spoločnosti nezverejňujú. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté tretím stranám, s výnimkou predajcov prevádzkovateľa, ktorí sprostredkúvajú uzatvorenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou za účelom kúpy nehnuteľnosti.

ADRESA SPOLOČNOSTI:

WISDOM Investments, a.s.
Grösslingova 17
811 09 Bratislava
Webová stránka: www.wisdominvest.sk
Kontaktná osoba: Simona Repková
Tel.: 0903 903 422
Mail: repkova@wisdominvest.sk

 

Referencie